ประกาศทุนรัฐบาลอเมริกาไปเรียน ป ตรี ในอเมริกา 1 เทอม (Global UGRAD)

ประกาศทุนรัฐบาลอเมริกาไปเรียน ป ตรี ในอเมริกา 1 เทอม (Global UGRAD)

- ต้องเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

- ส่งใบสมัครที่ มหาวิยาลัยเท่านั้น

- ต้องมีคุณสมบัติและ หลักฐานครบตามที่ประกาศ

- ทุนนี้เป็นทุนจ่ายเต็มตามกิจกรรมที่กำหนดไว้


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก ประกาศ (เป็นภาษาไทย) ที่แนบมา

นักศึกษาสามารถ download ประกาศและใบสมัคร >>  2014 Global Ugrad Prog Application   และ Ugrad Announcement 2014 
 

website: http://bit.ly/GT2ryC หรือ

http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=722&type=application