เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสมือนจริงภายใต้หัวข้อ“ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023”

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะ National Coordinator ของเครือข่าย ASEA-UNINET ประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหารและผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ที่สนใจสมัครรับทุนหรือประสงค์สมัครเรียนต่อ ได้รับฟังความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนใบสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐออสเตรีย เป็นวิทยากร ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ เห็นสมควรแจ้งทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจโดยสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ASEA UNINET1

ASEA UNINET1

ASEA UNINET1