ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET 2023-2024

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET 2023-2024 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัย และนักศึกษาแพทย์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET)

โดยกระทรวงฯ จะสนับสนุนงบประมาณสมทบในลักษณะเหมาจ่าย (lump sum) ให้แก่ข้อเสนอโครงการของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2566-2567 ในวงเงิน 50,000 บาท ต่อโครงการเป็นจำนวนไม่เกิน 4 โครงการ ดังขั้นตอนและเงื่อนไขที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือ ผู้สมัครฝ่ายไทยจะต้องดำเนินการหาผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายออสเตรียเพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน

โดยผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายออสเตรียจะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันผ่านระบบออนไลน์ของออสเตรียที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566